Algemene Voorwaarden

Zoeken

Algemene advertentievoorwaarden van Uitgeverij Maypress.

Art 1 Regelen voor het Advertentiewezen

Alle orders worden afgesloten en uitgevoerd overeenkomstig de Regelen voor het Advertentiewezen van de Stichting ROTA zoals gedeponeerd bij de Kamer van koophandel en fabrieken en ter griffie van de Arrondissementsbank te Alkmaar en de eigen aanvullende voorwaarden. Bij verschil tussen de regelen en de onderhavige voorwaarden gelden laatstgenoemde. De door de wederpartij gehanteerde eigen voorwaarden worden uitdrukkelijk van de hand gewezen voor zover zij in strijd zijn met de onderhavige voorwaarden.

Art 2 Annulering

Advertenties kunnen tot 14 dagen voor de plaatsingsdatum met betrekking tot reserveren gratis geannuleerd worden. Daarna bedragen de annuleringskosten 50% van de plaatsingskosten. Bij annuleren 7 dagen voor plaatsingsdatum zijn de annuleringskosten 100%.

Art 3 Betaling

Tenzij anders vermeldt, zijn alle prijzen exclusief BTW. Indien er geen sprake is van vooruitbetaling dient de betaling in zijn geheel te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum en ontvangst van het bewijsnummer.

Art 4 Niet of niet tijdige betaling

Niet of niet tijdige betaling van de factuur is de adverteerder of reclamebemiddelaar van rechtswege in gebreke en vanaf de vervaldatum van de factuur een rente van 1% per maand verschuldigd over het openstaande bedrag, waarbij een gedeelte van de maand als hele maand wordt gerekend. Alle kosten met betrekking tot de incasso van de door de adverteerder of reclamebemiddelaar verschuldigde bedragen als gevolg van niet (tijdige) betaling, zowel in als buiten rechte komen voor rekening van de adverteerder of reclamebemiddelaar. Buitengerechtelijke kosten bedragen ten minste 15% van het verschuldigde vermeerderd met de rente, met een minimum van 25 euro. De uitgever heeft het recht om alle eventueel nog lopende overeenkomsten te annuleren met behoud van het recht op betaling van de reeds geplaatste advertenties en schadevergoeding.

Art 5 Voorbehoud

De uitgever behoudt zich het recht voor:

a. tekst en vorm van alle advertenties, die voor plaatsing worden aangeboden naar redelijkheid en billijkheid te wijzigen.

b. zonder opgaven van redenen advertentie opdrachten te weigeren.

Art 6 Klachten

Klachten over de uitvoering van telefonisch opgegeven advertentie orders of over fouten ontstaan door onduidelijk handschrift van de opdrachtgever worden niet geaccepteerd. Klachten over afwijking van kleur en /of sluitwerk worden niet geaccepteerd. Reclame betreffende de uitvoering van de advertentie dient, op straffe van verval, binnen 3 weken na de dag van plaatsing te gebeuren. Bij verschil van mening over de nota, dient de betreffende partij, op straffe van verval, binnen 2 maanden na verzending van de nota te reclameren. De aansprakelijkheid van de uitgever is beperkt tot het bedrag van de betwiste nota.

Art 7 Plaatsing

Met een verzoek om plaatsing van een advertentie op een bepaalde pagina of op een bepaalde plaats op een pagina wordt rekening gehouden, maar inwilliging van het verzoek kan niet altijd worden gegarandeerd.

Art 8 Bewaren

De uitgever bewaart full colour advertentiemateriaal maximaal 3 maanden en overig materiaal maximaal 2 maanden. De uitgever heeft na bovengenoemde het recht om het advertentiemateriaal te vernietigen.

Art 9 Compleet materiaal

Indien een erkende reclamebemiddelaar aan de uitgever geen goed reproduceerbaar compleet materiaal geschikt voor de reproductie methode van het betrokken medium levert, worden conform art 19 van de regelen voor het advertentiewezen extra kosten in rekening gebracht.

Art 10 Bewijsnummers

1 bewijsnummer wordt, tenzij schriftelijk om meer exemplaren is verzocht, gratis verstrekt.

Art 11 Eigendom van de uitgever

Het door of namens de uitgever vervaardigde materiaal blijft eigendom van de uitgever. Het intellectuele eigendom van het door of namens de uitgever vervaardigde materiaal berust bij de uitgever.

Art 12 Vrijwaring

De adverteerder cq de reclamebemiddelaar vrijwaart de uitgever voor aanspraken van derden voortvloeiende uit inhoud en vorm van de door adverteerder cq reclamebemiddelaar opgegeven advertentie.

Art 13 Aansprakelijkheid

De uitgever aanvaardt generlei aansprakelijkheid terzake van de schade van welke aard ook die als gevolg van al dan niet, niet tijdige of onjuiste plaatsing van advertenties ontstaat.

Art 14 Geschillen

Alle geschillen die uit met de uitgever gesloten overeenkomsten voortvloeien, zullen worden onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter te Alkmaar.

Algemene voorwaarden Maypress gedeponeerd onder nummer wpm/90/076/01bij de rechtbank of KvK Alkmaar 37040883

Contact & Informatie

Uitgeverij Maypress
Postbus 53
1700 AB Heerhugowaard

Bezoekadres:
Foxtrot 15
1704 EH Heerhugowaard

Telefoon: 072 5715013

E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.